what jelentése magyarul

What jelentése az EnSzótárban. What magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

what névelő kiejtése 1. What gyakorisága 1.
milyen, micsoda, mennyi ... (információ kérése vmiről)
az egész ... (vminek az egészére vonatkoztatva)
micsoda/milyen ... (nagy/jelentős) (felkiáltó módban)
what névmás kiejtése 2. What gyakorisága 2.
mi? mit?
ami, amit
annyi, amennyi
mi ..., mit ... (rendkívüli/meglepő dolog hangsúlyozása)
what határozószó kiejtése 3. What gyakorisága 3.
mennyire?
(becslés, közelítés kifejezése)
..., ugye?

what jelentése kifejezésekkel

I cannot think what has come upon you
nem tudom elgondolni, mi ütött beléd
I do not know what line of action to take
nem tudom, hogy milyen lépéseket tegyek, nem tudom, hogy milyen intézkedéseket tegyek, nem tudom, hogy milyen akcióra szánjam rá magam
I don't care what you say
hiába beszélsz
I don't know what in the world to do with it
nem tudom, mi az ördögöt csináljak vele, nem tudom, mi az ördögöt kezdjek vele, nem tudom, mi az ördögöt tegyek vele
I gave him what for!
jól helybenhagytam!, megadtam neki a magáét!, megmondtam neki a magamét!
I hardly know what to say
nem is tudom, mit mondjak
I know what I know
tudom, amit tudok
I know what is expected of me
tudom, mit kell tennem, tudom, mit várnak el tőlem
I wonder what I can get for it
kíváncsi vagyok, mennyit kapok érte
I'll give them what for!
majd adok én nekik!
I'll give you what for!
majd adok én neked!
I/I'll tell you what
mondok neked vmit (javaslat)
and what about you?
hát te?, veled meg mi lesz?, veled meg mi legyen?
and what have you | or what have you
és/vagy a többi hasonlók, és így tovább
and what is more
sőt mi több
and what not
és hasonlók
at what time will the meeting take place?
hány órakor lesz a gyűlés?
be at a loss what to do
azt sem tudja, mihez kezdjen, nem tudja, mitévő legyen
by what right?
mi jogon?
come to what I was saying
visszatérve az általam mondottakra, visszatérve az általam előbb mondottakra
come what may
bármi történjék is, lesz ami lesz, akárhogy is lesz

További what jelentések

cost what it may
bármibe kerül is, bármennyibe kerül is
do what is right in one's own sight
azt teszi, ami véleménye szerint helyes, azt teszi, ami nézete szerint helyes, azt teszi, ami meggyőződése szerint helyes
do what we would
bármit próbáltunk is, minden erőfeszítésünk ellenére
do you see what I mean?
érted mire gondolok?, érted mit akarok mondani?
from what I hear
hírek szerint, értesülésem szerint, úgy értesülök
give sb what for
jól lehord vkit, jól megadja neki a magáét
happen what may
történjék bármi, történjék bármi is
have more than he knows what to do with
többje van, mint amennyi kell
have what it takes
minden adottsága megvan vmihez
he doesn't know what to make of it
nem ért belőle semmit, nem tudja, mit tartson róla, nem tudja, mit tartson felőle
he groaned out what had happened
kinyögte, hogy mi történt
he knows what he is after
tudja, mit akar
it is a small world | what a small world
kicsi a világ! milyen kicsi a világ!
it isn't what he says but the way he says it
nem amit mond, hanem ahogy mondja
know what one is about
tudja hogy mit akar
know what one is talking about
tudja mit/miről beszél, ért hozzá
know what sb likes
megvan a saját ízlése
know what's what
tudja miről van szó, tudja hányadán áll, ismeri a dörgést
let come what may
történjék bármi is, történjék aminek történni kell, jöjjön aminek jönnie kell
like what is good
szereti a jót, szereti a finom ételeket, tudja, mi a jó, szeret jót enni
none can say what will happen
senki sem tudhatja előre, mi fog történni
not know what hit sb
(hirtelen) azt sem tudja mi történt/mit tegyen
not know what to do with oneself
nem tudja mit kezdjen magával
on what account?
milyen címen?, milyen okból?, mi okból?, ugyan miért?
on what score?
mi okból?, milyen alapon?
see what a prize I have found!
nézd, mit találtam!
show what one is made of
megmutatja, hogy milyen fából faragták
take care what one say
vigyáz arra, hogy mit mond
take what I offer you
fogadd el, amit kínálok
take what you like
végy, amit akarsz
tell sb where to put sth | tell sb what to do with sth
jól megmondja vkinek hova tegye/mit csináljon vele
that is what he said or words to that effect
ezt mondta, ha nem is ezekkel a szavakkal, lényegében ezt mondta
that's just what I want
éppen erre van szükségem
that's just what I was about to say
éppen ezt akartam mondani
that's nothing to what I have seen
ez semmi ahhoz képest, amit én láttam
that's what I want to get at
éppen erre akarok kilyukadni
that's what you get by talking too much
így jár, aki sokat beszél, ne szólj szám, nem fáj fejem
the right hand doesn't know what the left hand's doing
nem tudja a jobb kéz mit csinál a bal
this is what he told
ez az, amit mondott, ezt mondta
this is what is known as
ez az, amit úgy hívnak, hogy
upon what grounds?
milyen alapon?, milyen jogcímen?
what I like is music
a zene az, amit szeretek

Szócikk what. What jelentése, what magyarul az angol-magyar szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.