speak jelentése magyarul

Speak jelentése példákkal az EnSzótárban. Speak magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

speak ige kiejtése. Speak gyakorisága.
ps: spoke pp: spoken e3/-ing: speaks, speaking
beszél

speak jelentése példamondatokkal

He waited until they were outside before speaking again.

Who is speaking in child care stories?

A sign speaks of something beyond itself.

No meeting was complete unless he spoke.

So each person feels allowed to speak.

Szócikk speak. Speak jelentése, speak magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

speak jelentése kifejezésekkel

free-spoken
szókimondó, őszinte
plain-spoken
nyílt, egyenes, szókimondó
soft-spoken
halk szavú
well spoken
művelt, kifinomult beszédű
speak out
hangosan beszél, hangosabban beszél, felemeli a hangját, tagoltan beszél, tagoltabban beszél, érthetően beszél, érthetőbben beszél, kimondja véleményét, megmondja véleményét, őszintén és nyíltan kimondja véleményét, őszintén beszél, nyíltan beszél, semmit sem hallgat el
speak out!
hangosabban!
speak up for sb
beszél vki érdekében
I couldn't get him to speak
nem tudtam szóra bírni, egy hangot sem tudtam kihúzni belőle
I speak with inside knowledge
jó helyről értesültem, jó forrásból értesültem, jól vagyok értesülve
broadly speaking
nagyjából, nagyjában, nagyjából véve
choral speaking
szavalókórus
do not speak!
ne beszélj!
have a dread of being asked to speak in public
fél attól, hogy a nyilvánosság előtt beszéljen, irtózik attól, hogy a nyilvánosság előtt beszéljen
he speaks French and that very well
beszél franciául, méghozzá nagyon jól, beszél franciául, mégpedig nagyon jól
he spoke for over an hour
több, mint egy óra hosszat beszélt
listen when a body speaks!
figyelj oda, ha hozzád szólnak!
many a true word is spoken in jest
a tréfa olykor igazságot rejt
my heart will not serve to speak
nincs bátorságom megmondani, nincs merszem megmondani
practically speaking
úgyszólván, tulajdonképpen
she trembled as she spoke
reszketve beszélt
so to speak | so to say
hogy úgy mondjam

További speak jelentések

speak aside
félreszól
speak bad English
rosszul beszél angolul, hibásan beszél angolul, töri az angolt
speak bluntly
világosan beszél, őszintén beszél
speak boldly
nyíltan beszél
speak broad
parasztosan beszél, szabadosan beszél, szabad szájúan beszél
speak by the book
tekintélyekre hivatkozik, úgy beszél, mintha könyvből olvasná
speak by the card
határozottan beszél, úgy beszél, mintha könyvből olvasná
speak disparagingly of sb
lenézően beszél vkiről, megvetően beszél vkiről
speak evil of sb
rosszat mond vkiről, ócsárol vkit, becsmérel vkit, rossz hírét kelti vkinek
speak fair of sb
kedvezően beszél vkiről
speak fluent English
folyékonyan beszél angolul
speak for sb
beszél vki érdekében
speak idiomatic English
zamatos angolsággal beszél, tőrőlmetszett angolsággal beszél
speak in a whisper
halkan beszél, suttog
speak in an exalted strain
izgatott hangon beszél, emelt hangon beszél, egzaltáltan beszél
speak in flattering terms of sb
hízelgően nyilatkozik vkiről
speak in general terms
általánosságban beszél, nagy vonalakban beszél
speak in print
választékosan beszél
speak in sb's ear
fülébe súg vkinek
speak in support of sth
vminek az érdekében beszél
speak in whispers
halkan beszél, suttog
speak into sb's ear
fülébe súg vkinek
speak of sb in high terms
nagyon elismerően nyilatkozik vkiről, nagyon kedvezően nyilatkozik vkiről
speak off the cuffs
rögtönözve beszél
speak one's mind
kibeszéli magát
speak out one's thoughts
kimondja, amit gondol, kimondja, ami a szívén fekszik
speak plain!
beszélj értelmesen!
speak sb fair
előzékenyen beszél vkihez, udvariasan beszél vkihez, óvatosan beszél kivel, csínján beszél kivel, szép szóval tart vkit, szép szóval rábeszél vkit, ígérgetéssel rábeszél vkit
speak sooth
igazat mond
speak through one's nose
orrhangon beszél, orrán át beszél
speak to the point!
ne beszélj mellé!, térj a tárgyra!
speak true
igazat mond
speak true!
mondd meg az igazat!
speak under one's breath
félhangon beszél, halkan beszél, suttogva beszél
speak volumes
sokatmondó, sok fényt vet vmire
speak with a burr
raccsol
speak with a halt
akadozva beszél, szaggatottan beszél, habog
speak with a snap
éles hangon beszél, nyersen szól, nyersen mond
speak with sth of a foreign
kissé idegenes kiejtéssel beszél
speak with sth of a foreign accent
többé-kevésbé idegenes kiejtéssel beszél
speak with unction
kenetteljesen beszél
speak without a break
szünet nélkül beszél, megállás nélkül beszél