sense jelentése magyarul

Sense jelentése példákkal az EnSzótárban. Sense magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

sense főnév kiejtése 1. Sense gyakorisága 1.
értelem
ítélőképesség
érzék
érzet
érzés
tudat
jelentés
érzékelő képesség
felfogás
vélemény
érzékiség
jó érzés
előjel
sense ige kiejtése 2. Sense gyakorisága 2.
Ragozott alakok: senses, sensing, sensed
érzékel
tapint
megérez vmit

sense jelentése példamondatokkal

Using things again makes sense for several reasons.

Which kind of makes sense under normal circumstances.

Much besides mere sense perception is necessary.

His sense of royal power was distinctive.

It made great financial sense for everybody.

Szócikk sense. Sense jelentése, sense magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

sense jelentése kifejezésekkel

common sense
józan ész
good sense
józan ítélet, józan ítélőképesség, természetes ész, józan ész
horse sense
természetes ész, természetes ösztön, józan ész, paraszti ész
sixth sense
hatodik érzék, ösztön, intuíció, megérzés
act against all sense
esztelenül cselekszik
any man in his senses
minden épeszű ember, minden józan ember
be in one's senses
épeszű
be in the enjoyment of all one's senses
valamennyi értelmi képességének birtokában van
be out of one's senses
elment az esze
bring sb to his senses
eszméletre térít vkit, észre térít vkit
come to one's senses
magához tér, észre tér, eszméletre tér, felébred álmából
devoid of sense
zagyva, értelmetlen
drive sb out of his senses
megőrjít vkit
evidence of the senses
érzékszervek tanúsága, érzékszervek bizonysága
five senses
öt érzékszerv
frighten sb out of his senses
halálra rémít vkit
hard common sense
rideg józanság
have a high sense of one's own importance
nagy véleménnyel van saját magáról
have a keen sense of hearing
finom hallása van
have no sense for home
nincs érzéke a szép otthonhoz
have taken leave of one's senses
elment az esze

További sense jelentések

have the good sense to
van annyi esze, hogy
have the sense to
van annyi esze, hogy
he ought to have had more sense
több eszének kellett volna lennie
he ought to have shown more sense
több eszének kellett volna lennie
in a derogatory sense
elítélő értelemben
in a figurative sense
átvitt értelemben, képes értelemben
in a good sense
jó értelemben
in a proper sense
szó szoros értelmében, tulajdonképpen
in a wider sense
tágabb értelemben
in sb's sober senses
józan ésszel, ép ésszel
in the broadest sense
a legtágabb értelemben
in the full sense of the word
szó szoros értelmében, szó teljes értelmében, szó legteljesebb értelmében
in the highest sense of the word
szó legszorosabb értelmében, szó legteljesebb értelmében
in the literal sense
szó szoros értelmében, szó betű szerinti értelmében
in the most liberal sense of the word
a szó legtágabb értelmében
in the proper sense of the word
szó igazi értelmében, szó szoros értelmében
in the strict sense of the word
szó szoros értelmében
in the strictest sense of the word
szó szoros értelmében
inward sense
belső érzék
it does not make sense
ennek nincs értelme, ennek nincs semmi értelme
it doesn't make sense
ennek nincs semmi értelme
it makes no sense
ennek nincs semmi értelme
kindle the senses of sb
jókedvre hangol vkit, felvidít vkit
know sb in the biblical sense
lefeküdt vkivel
lose all sense of proportion
elveszti a mértéket, mértéktelen, áthágja a korlátokat
lose one's senses
elveszti öntudatát, elájul, meghülyül
make no sense
nincs értelme
make sb's senses reel
elszédít vkit, megszédít vkit
make sense
van értelme, ésszerű
man of sense
józan eszű ember, értelmes ember
nobody in his senses
senki józan ésszel
nobody in their senses
senki józan ésszel
person of sense
józan eszű ember, értelmes ember
pleasure of the senses
érzéki örömök, érzékiség
practical common sense
praktikusság, gyakorlatiasság
see sense | see reason
belát vmit
sense aerial
botantenna, segédantenna
sense of beauty
szépérzék
sense of direction
tájékozódó képesség
sense of duty
kötelességtudat, kötelességérzés
sense of feeling
tapintóérzék, tapintás
sense of guilt
bűntudat