say jelentése magyarul

Say jelentése példákkal az EnSzótárban. Say magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

say ige kiejtése 1. Say gyakorisága 1.
ps: said pp: said e3/-ing: says
mond
közöl
elmond, kifejez
mutat (óra időt)
azt mondják, úgy hírlik
szól vki mellett
felmond (szöveget)
mondjuk (hogy) (feltevés/lehetőség)
say főnév kiejtése 2. Say gyakorisága 2.
szólási lehetőség
beleszólás vmibe
beleszólási jog vmibe
say indulatszó kiejtése 3. Say gyakorisága 3.
mondd, mondd csak (figyelem felhívás, meglepetés kifejezése)

say jelentése példamondatokkal

The state opposition says more detail is needed.

I believe everything said was actually very reasonable.

Authorities said three dead bodies had been recovered.

The federal government has said schools must provide healthier alternatives.

What has been said has been said.

Szócikk say. Say jelentése, say magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

say jelentése kifejezésekkel

say-so
állítás, kétes állítás, utolsó szó, döntés joga, parancs, döntés
I (or he, she, etc.) cannot (or could not) say
nem tudom megmondani
I can't say much for her English
angol tudománya elég gyenge lábon áll, nem sokat tud angolul
I cannot rightly say
nem tudom pontosan megmondani
I dare say that
mondhatom, hogy, merem mondani, hogy, azt hiszem, hogy, lehetségesnek tartom, hogy
I don't care what you say
hiába beszélsz
I had better say nothing
jobb, ha nem mondok semmit, jobb, ha nem szólok semmit
I hardly know what to say
nem is tudom, mit mondjak
I have heard it said
hallottam, hogy, azt beszélik, hogy
I must say | I have to say
meg kell mondanom, azt kell mondanom (vélemény hangsúlyozása)
I need hardly say
mondanom sem kell
I needn't say more
nem kell többet mondanom
I regret to say
sajnálattal kell közölnöm
I say old egg
nos öregem, ide figyelj öregem, mondok vmit öreg fiú
I say old thing!
nézd öreg fiú!, na öreg fiú!
I say!
nahát! ejha! (meglepetés), lehetetlen! mi a csuda!, ide hallgass! (figyelem felhívás), ide figyelj!, hé!
I should say not
nem hinném, nem valószínű, nem gondolom, szerintem nem
I should say that
mi tagadás
I would not say that
nem állítom, hogy
I wouldn't say no
nem mondanák nemet, szívesen ...
I wouldn't say no to a glass of beer
szívesen meginnék egy pohár sört

További say jelentések

I'll say
úgy van (határozott egyetértés)
after all is said and done
végül is
all should have a say who
mindenkinek legyen beleszólása, aki
all that can be said is a couple of words
mindezt néhány szóval el lehet mondani, mindezt néhány szóval is el lehet mondani
anyone would say that
mindenki azt gondolhatta volna, hogy, mindenki azt mondhatta volna, hogy
as I said in my letter
amint azt levelemben közöltem, amint azt levelemben megírtam
as it says in Shakespeare
ahogy Shakespeare mondja
as much as to say
mintha azt akarná mondani, hogy
as one might say
ahogy mondani szokás
as we say
mint mondják, mint mondani szokás, ahogy mondani szokták
as who should say
mintha azt mondanák; mint aki azt mondja
be easier said than done
könnyebb mondani mint megtenni
be entitled to say that
méltán mondhatja, hogy, jogosan mondja, hogy, joggal mondja, hogy
be it said incidentally
mellékesen megjegyzendő
be said to
azt mondják róla, hogy
before you could say Jack Jobinson
egy szempillantás alatt
can't say bo to a goose
bátortalan, nincs önbizalma, a száját se meri kinyitni, meg se mer mukkanni
didn't I say so!
hát nem megmondtam?
didn't I say that
nem megmondtam, hogy
difficult to say
nehéz megállapítani, nehéz eldönteni
for all he may say
bármit is mond
hard to say
nehéz megállapítani, nehéz eldönteni
have a word to say
van vmi mondanivalója
have no right to say so
nincs joga ezt mondani
have no say in sth
nincs beleszólása vmibe
have nothing to say one way or the other
nincs semmi mondanivalója se pro se kontra, nincs semmi mondanivalója se mellette se ellene
have nothing to say to sb
nincs semmi beszélnivalója kivel
have one's say
elmondja a monodókáját
have one's say out
kiböki, ami a szívén fekszik
have plenty to say for oneself
fel van vágva a nyelve, életrevaló
have sth to say for oneself
(saját) mondanivalója van
have sth to say to sb
vmi mondanivalója van vki számára, meg akar szidni vkit
he always says and does the wrong thing
mindig azt mondja és azt teszi, amit nem kell, mindig helytelenül beszél és cselekszik
he said so before me
jelenlétemben mondta, előttem mondta
he says he will be right down
azt mondja, rögtön lejön
hear say/tell of/that
hallott vmiről, értesült vmiről, hallotta (hogy ...)
how can you say such a silly thing?
hogy mondhatsz ilyen ostobaságot?, hogy mondhatsz ilyen csacsiságot?
how say you?
mi a döntés? (esküdtszéknek)
if he did say so
még ha mondta is
it can be said in his justification
igazolásául azt lehet mondani, igazolásául azt lehet felhozni
it is easy for you to say
te könnyen beszélsz, könnyű neked azt állítani, hogy
it is easy to say
könnyű azt mondani