put jelentése magyarul

Put jelentése példákkal az EnSzótárban. Put magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

put ige kiejtése 1. Put gyakorisága 1.
ps: put pp: put e3/-ing: puts, putting
tesz, odatesz
rak, odarak
helyez, elhelyez
juttat vkit/vmi vhova
veszi az irányt/indul vhova (hajó)
folyik vmerre (folyó)
vmilyen állapotba/helyzetbe hoz
beleképzeli magát (helyzetbe)
ír/nyomtat vmit vhova
megfogalmaz, kifejez vhogy vmit
helyez vmit vkire/vmire (átv.)
hozzárendel (értéket, számot, stb.)
becsül vmit vmennyire (pl. mennyiséget)
dob, lök, vet (atlétika)
put főnév kiejtése 2. Put gyakorisága 2.
dobás, lökés, vetés (atlétika)
eladási opció

put jelentése példamondatokkal

We were always put down called names.

Or has policy been put to action?

The agreement was never put into writing.

All living things fear being put to death.

They are road hard and put away wet.

Szócikk put. Put jelentése, put magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

put jelentése kifejezésekkel

put-down
leszólás, lekritizálás
off-putting
elkedvenítő, taszító, elriasztó
put-on
megtévesztés (US)
put down
leszáll, landol (repülő)
put in (at ...) | put into ...
befut vhova, kiköt vhol (hajó)
put in for sth
jelentkezik, pályázik vmire, bejelenti az igényét vmire
put out
lefekszik vkivel
put out (to .../from ...)
kihajózik, kifut (hajó)
put sb away
börtönbe küld, bolondokházába zárat
put sb down
letorkol, letol, rendreutasít vkit
put sb down as sth
gondol, vél, elkönyvel vminek
put sb down for sth
beiratkozik/feliratkozik vmire
put sb in
megválasztják (pártot kormányzásra)
put sb off
lemond (találkozót vkivel), leráz vkit, lebeszél vmiről, eltérít/eltántorít/elriaszt vmitől, megzavar vkit, kizökkent vkit vmiből, letesz/kitesz vkit vhol (járműből)
put sb off sth/sb
elveszi a kedvét vmitől, megszünteti az érdeklődését vmi iránt
put sb on
átadja vkinek (a telefont)
put sb onto sb/sth
nyomra vezet, informál (rendőrséget, stb.), informál vkit (hasznos/érdekes dologról), tippet ad vkinek
put sb out
terhére van vkinek, bosszankodik, haragra gerjed, kijön a sodrából, öntudatlan állapotba hoz, kiüt
put sb through sth
kitesz, alávet vkit vminek, iskoláztat, iskolába járat
put sb to sth
kitesz/alávet vkit vminek
put sb under
elkábít vkit (altatóval, kábítószerrel)

További put jelentések

put sb up
elszállásol, befogad vkit, ajánl, javasol vkit (jelöltként pozícióra)
put sb up to sth
ösztökél, buzdít, felbujt vmire, rábeszél, rábír vmire, beleugrat vkit vmibe (átv.)
put sb/sth forward | put yourself forward
előterjeszt, javasol vkit/jelentkezik, kínálkozik (állásra, jelöltnek, stb.)
put sb/sth in for sth | put yourself in for sth
benevez vkit/benevezi magát (versenyre)
put sb/sth through (to sb/...)
kapcsol vkit (telefonon)
put sth about
terjeszt (hírt), híresztel
put sth above sth
fölé helyez vminek (fontosabbnak tart)
put sth aside
mellőz vmit, eltekint vmitől, félretesz, félrerak (pénzt vmire)
put sth at sth
becsül/taksál vmire
put sth away
helyére tesz, visszatesz, félretesz, félrerak (pénzt), bekebelez (ételt), felhajt (italt)
put sth back
visszarak, visszatesz (a helyére), elhalaszt, elnapol, késleltet, visszavet, visszaigazít (órát)
put sth before/above sth
elé/fölé helyez vmit vminek (fontosabbnak kezel)
put sth behind you
maga mögött hagy vmit, túllép (kellemetlen tapasztalaton)
put sth by
félretesz, félrerak (pénzt vmire)
put sth down
letesz vmit, leír, feljegyez, írásba foglal vmit, letesz (pénzt előlegre, stb.), lever, elfojt, megdönt, legyőz vmit, véget vet vminek, elpusztít, elaltat (öreg/beteg állatot), letesz (gyereket aludni), előterjeszt (vitára, bizottságnak, stb.)
put sth down to sth
vminek tulajdonít vmit, vminek betud vmit
put sth forward
előbbre tesz/hoz (találkozót, stb.), előre igazít (órát), javasol, előterjeszt (tervet, ötletet, stb.)
put sth in
beszerel, felszerel, installál, belevesz, beletesz (történetbe, levélbe, stb.), közbeszól, beleszól, bead, benyújt, előterjeszt, beletesz, belefektet, ráfordít (időt, erőfeszítést, stb.), pénzt ad/költ vmire
put sth into sth
hozzáad (vmilyen jelleget), beletesz, belefektet, ráfordít (időt, erőfeszítést, stb.), pénzt ad/költ vmire
put sth off
elhalaszt, elnapol, későbbre tesz vmit
put sth on
felvesz (ruhát), beken vmivel, felken vmit (bőrre, arcra, stb.), működésbe hoz, üzembe helyez, bekapcsol vmit, feltesz (lejátszani vmit), felszed (súlyt), (vmi különlegeset) nyújt, előad, bemutat (műsort), színlel, tettet
put sth on sth
hozzáad, hozzátesz (a költséghez/árhoz), pénzt tesz fel vmire (fogad vmire)
put sth out
kitesz, kirak, kidob (szemetet a kukába), kitesz, kirak (használatra), elolt, kiolt (tüzet, lámpát, stb.), előállít, termel, gyárt, kiad, közzétesz, közhírré tesz, kiad (bérmunkába), eltérést okoz/mutat (számítástól, becsléstől, stb.), kificamít, hoz, hajt (növény levelet, rügyet, stb.)
put sth through
megvalósít, véghezvisz, befejez, végrehajt (tervet, programot, stb.)
put sth to sb
előterjeszt, vki elé terjeszt (javaslatot), (kérdést) feltesz vkinek
put sth together
összerak, összeállít vmit
put sth towards sth
vmennyi pénzt ad vmihez, vmennyi pénzzel hozzájárul vmihez
put sth up
feltart, felemel, feltesz, felhúz, felépít, felállít vmit vhova, kifüggeszt, kiragaszt (hirdetményt, plakátot), felemel, növel (árat, stb.), pénzt előteremt/biztosít/kölcsönöz vmire, viseli vminek a költségeit
put up (at ...)
vhol megszáll
put up for sth | put yourself up for sth
jelölteti magát (egy pozícióra)
put up sth
tanúsít, kifejt (kitartást, bátorságot, stb.), felvet, felhoz (ötletet, témát, stb. megvitatásra)
put up with sb/sth
beletörődik, belenyugszik vmibe, eltűr/elvisel vkit/vmit
put yourself across/over (to sb) | put sth across/over (to sb)
meggyőzően kifejt/előad vmit vkinek, eredményesen kommunikál vkivel
I beg you to put in a good word for my son
kérem szóljon egy jó szót a fiam érdekében
I can't put my hand on it
nem tudom újra megtalálni, nem akad újra a kezembe
I don't know how to put it
nem tudom hogy közöljem, nem tudom, hogy közöljem
I put it to you whether
azt kértem öntől, hogy, gondolja meg jól, hogy
I should not like to put on more weight
nem szeretnék jobban meghízni
I tried to put in a word
megpróbáltam szóhoz jutni
I wouldn't put it past him that
kitelik tőle, hogy, képes rá, hogy
I'll put the police on to you
nyakadra viszem a rendőrséget
be hard put to it
nem könnyű neki, nehéz helyzetben van, nagy bajban van