point jelentése magyarul

Point jelentése példákkal az EnSzótárban. Point magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

point főnév kiejtése 1. Point gyakorisága 1.
hegy (tűé, stb.)
pont
tizedes pont
pont, hely
pont (időben, folyamatban)
döntő pillanat
csatlakozási pont (elektromos, hálózati, stb.)
pont, kérdés (vitában)
szempont/kérdés
értelem, cél
vélemény, nézet
pont, oldal, vonás
pont, ponteredmény, pontérték
az iránytű fokjelzése
pont (nyomdai betűnagyság)
point ige kiejtése 2. Point gyakorisága 2.
Ragozott alakok: points, pointing, pointed
mutat
jelez (időt, irányt, stb.)
céloz, ráirányít, ráfog
mutat/néz vmerre (jezőtábla, nyíl, stb.)
rámutat, hivatkozik vmire
mutat vmire, utal vmire
nyomatékot ad vminek
kihézagol (falat), fugáz
hegyez (ceruzát, stb.)
írásjelekkel ellát

point jelentése példamondatokkal

The best access point was still being determined.

Most three point field goals attempted –?

The last point is stack memory consumption growth.

My broader point is still unchanged though.

A more fundamental point is usually neglected.

Szócikk point. Point jelentése, point magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

point jelentése kifejezésekkel

boiling point
forráspont, forrpont
decimal point
tizedespont, tizedesvessző, tizedesjel
focal point
gyújtópont
freezing point
fagypont
meeting point
találkozási pont, csomópont
melting point
olvadáspont
point of view
szempont, szemszög, nézőpont, álláspont
pointing-stock
nevetség tárgya
starting point
kiindulópont
turning point
fordulópont, forgatópont, kötőpont
vanishing point
távlatpont, távlati pont
point-blank
közvetlen közelről leadott, egyenes, közvetlen, félreérthetetlen, közvetlen lőtávolságban, egyenesen, félreérthetetlenül, kereken, nyílt, őszinte, kategorikus
point-to-point
direkt, átszállás nélküli (út, útvonal), pont-pont (kommunikációs kapcsolat)
point out (to sb) | point sth out (to sb)
rámutat vmire, felhívja a figyelmét vmire, hangsúlyoz/kiemel vkinek vmit
point sb/sth out (to sb)
(ujjal) megmutat vmit, rámutat vmire
point sth up
kiemel, hangsúlyoz, kiélez vmit, rámutat vmire
I can't see the point of it
nem látom az értelmét
I don't see the point
nem látom az értelmét
I don't see the point of it
nem látom az értelmét
answer to the point
lényegre válaszol
argument to the point
találó érv, odavágó érv, kérdés lényegét érintő érv, lényeget érintő érv, kérdésre érdemben vonatkozó érv

További point jelentések

armed at all points
tetőtől talpig felfegyverkezve, állig felfegyverkezve, állig fegyverben
at a given point
egy megadott ponton, egy megadott helyen
at a point
készen, készenlétben
at all points
minden ponton, minden tekintetben/vonatkozásban
at point
készen, készenlétben
at the point of the sword
fegyveres kényszer hatása alatt
away from the point
eltér a tárgytól, elkalandozik a tárgytól
ball point pen
golyóstoll
bay horse with black points
sötét pej
be at the point of death
halálán van, sír szélén áll, fél lábbal a sírban van
be beaten on points
pontozással veszít
be off points
szabadon vásárolható, szabadon kapható
be off the point
nem tartozik a tárgyhoz, mellékes, nem érinti a lényeget, lényegtelen
be on points
jegyre van, jegyre adják, jegyre kapható
be short and to the point!
röviden és csak a lényeget!, röviden és velősen!
beat sb on points
pontozással győz
beside/off the point
lényegtelen, mellékes, nem tartozik a tárgyhoz
blow to the point
kiütési pontra adott ütés
border crossing point
határátkelőhely
break-even point
metszéspont
brief but to the point
rövid de velős, rövid és velős, röviden de velősen
bring down sth to a certain point
bizonyos időbeli pontig vezet, bizonyos időbeli pontig levezet, bizonyos időbeli pontig elbeszél
bubble point
buborékpont
buck of twelve points
tizenkettes szarvasbika
burble point
leválási pont
carry one's point
érvényesíti akaratát, érvényesíti elgondolását, véleményét elfogadtatja, győz, véleményét diadalra juttatja, kierőszakolja akaratát, keresztülviszi akaratát, keresztülviszi elgondolását
case in point
egy esete/példája a szóban forgó dolognak
catch sb's point
érti vki álláspontját, megérti vki álláspontját, megérti vki érvelését
cede a point in discussion
enged egy vitapontban
come to a point
állja a vadat
come to the point
rátér a tárgyra, rákerül a sor, lényegre tér, tárgyra tér, lényeghez ér
concede a doubtful point
vitás pontban enged
critical point
átkristályosítási hőfok, átkristályosítási pont, kritikus pont, kritikus hőfok
crossing point
határátkelőhely
cut-off point
töréspont, szakadási pont, lekapcsolási pont, kikapcsolási pont
dead point
holtpont
dew point
harmatpont
dew point line
harmatpontgörbe
end in a point
csúcsban végződik, hegyben végződik, csúcsosan végződik, hegyesen végződik
end point
végpont, végforrpont
end point of effectiveness
hatóerőhatár
evaluation by points
pontozás