other jelentése magyarul

Other jelentése példákkal az EnSzótárban. Other magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

other névmás kiejtése 1. Other gyakorisága 1.
más, másik, egyéb (ezen felül/más különböző)
(kettő közül) a másik
a többi/többiek (a csoport többi része)
más, többi, további
other ige kiejtése 2. Other gyakorisága 2.
másként/idegenként tekint/kezel

other jelentése példamondatokkal

Some are general whereas others are specific.

Some outcomes must occur before others become possible.

Opposition sources said others named were currently living abroad.

In many others areas modern medicine has had greater success.

Some are happy while others are less happy.

Szócikk other. Other jelentése, other magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

other jelentése kifejezésekkel

each other
egymást, egyik a másikat
I could do no other than
nem volt más választásom, mint, nem tehettem egyebet, mint, mi mást tehettem volna, mint, egyéb nem tellett tőlem, mint
I could not do other than
nem volt más választásom, mint, nem tehettem egyebet, mint, mi mást tehettem volna, mint, nem tellett egyéb tőlem, mint
I didn't know the one from the other
nem tudtam egyiket a másiktól megkülönböztetni
I have no other place to go to
nincs máshová mennem, nincs máshová fordulnom
I have other fish to fry
más dolgom van
Mr somebody or other
x úr
a few other examples
néhány további példa
after each other
rendre
any person other than yourself
bárki más, bárki rajtad kívül, bárki a te helyedben
at other times
máskor
be wrapped up in each other
egymásnak élnek, csak egymásnak élnek
by some means or other
valahogyan csak
crab each other
karmolják egymást, tépik egymást, marják egymást
dovetail two schemes into each other
két tervet összekapcsol
either one or the other
vagy egyik, vagy másik, vagy az egyik, vagy a másik, valamelyik a kettő közül, egyik a kettő közül
every other day
minden másnap, minden második nap, másodnaponként
every other | every second
minden második
from one extreme to the other
egyik végletből a másikba, egyik szélsőségből a másikba
give each other the glad eyes
összemosolyognak
go from one extreme to the other
egyik végletből a másikba esik, egyik végletből a másikba megy

További other jelentések

go to the other extreme
ellenkező végletbe csap át
happen every other day
mindennapos dolog
hardly other than bad
alighanem rossz
have nothing to say one way or the other
nincs semmi mondanivalója se pro se kontra, nincs semmi mondanivalója se mellette se ellene
he and not other
ő maga, ő személyesen, ő és senki más
how the other half lives
ahogyan a (társadalom) másik része él, ahogy a gazdagok élnek
in one way or other
így vagy úgy, valahogy, valahogyan, akárhogy, akárhogyan
in other circumstances
más körülmények között, egyéb körülmények között
in other words
azaz, más szóval
in some form or other
így vagy úgy, vmilyen formában
in some way or other
így vagy úgy, valahogy, valahogyan, akárhogy, akárhogyan
it happens every other day
mindennapos dolog
it is six of one and half a dozen of the other
az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz, egyik kutya, másik eb
jack something or other
valamilyen jóska
laugh on the other side of the face
kényszeredetten nevet, erőltetetten nevet, egyáltalán semmi kedve sincs nevetni, csalódott arcot vág, keserű képet vág
look the other way
másfelé néz, elnéz másfelé (szándékosan nem vesz tudomást vmiről)
meddle in other people's business
beleüti az orrát mások dolgába
meddle with other people's business
beleüti az orrát mások dolgába
no one other than he
rajta kívül senki más, csak ő egyedül
no other
semmi más
no other than he
éppen ő maga
of for none other
ha már másért nem is
on the one hand | on the other hand
egyrészt/másrészt
on the other part
másrészt, másrészről
one after another | one after he other
egyik a másik után, gyorsan egymás után
one is as bad as the other
az egyik éppen olyan rossz, mint a másik, az egyik tizenkilenc, a másik egy híján húsz
one neutralizes the other
semlegesítik egymást
one or another | one or the other
egyik vagy másik, valamelyik
one or other of us
egyikünk, valamelyikünk
one thing or the other there is no middle course
vagy ez vagy az, középút nincs
one way or the other | one way and another
vmilyen módon, valahogyan (nem részletezett módon/okok miatt), valahogyan, valamilyen eszközzel, így vagy úgy (valamelyik eset a két alterantíva közül)
other days other ways
más idők más szokások, más idők más erkölcsök, más idők más emberek
other one
másik
other people
mások
other people beside yourselves
rajtatok kívül mások is
other people's property
másé
other side
túlsó oldal, ellenérdekű fél, peres ellenfél, perbeli ellenfél
other side of the picture
érem másik oldala
other side of the shield
érem másik oldala
other than
eltekintve vmitől, kivéve vmit, vmin kívül, máshogy mint, vmitől eltérően
other things being equal
hasonló körülmények között, azonos körülmények között
other times other manners
más idők, más erkölcsök