for jelentése magyarul

For jelentése példákkal az EnSzótárban. For magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

for elöljárószó kiejtése 1. For gyakorisága 1.
vki/vmi mellett/érdekében/oldalán
vki/vmi iránt
számára, részére, -nak, -nek
-ul, -ül, -ra, -re, -nak, -nek, vmilyen célra
-ért, miatt, okából, céljából, végett
felé, irányában (egy célállomásra)
-ra, -re, vminek a jelentésére
-ért (viszonzásként, ellenszolgáltatásként, cserében)
(egy elváráshoz) viszonyítva/képest
-ra, -re, -ig (időtartam)
-ra, re (vmilyen távolságra)
(egy sorozatban előforduló) vmelyik alkalommal
for kötőszó kiejtése 2. For gyakorisága 2.
mert, mivel, minthogy

for jelentése példamondatokkal

The glasses are excellent value for money.

The daily rate may vary for different employees.

Calcium is particularly important for bone development.

This obsession is ironic for many reasons.

They provide alternate navigation opportunities for users.

Szócikk for. For jelentése, for magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

for jelentése kifejezésekkel

free-for-all
szabad, korlátozás nélküli, általános verekedés
good-for-nothing
haszontalan
account for
elejt, lő, lelő, megöl
account for sth
elszámol vmivel, számot ad vmiről, magyaráz vmit, magyarázatul szolgál vmire, indokol vmit, igazol vmit, megmagyaráz vmit, érthetővé tesz vmit, visszavezethető vmire
act for sb | act on behalf of sb
vkit képvisel
allow for sb/sth
számításba vesz vmit, tekintetbe vesz vmit
angle for sth
pályázik vmire, horgászik vmire
answer for
kezeskedik, felel, jótáll
answer for sb
válaszol vki helyett, válaszol vki nevében, felel vki helyett, felel vki nevében
ask for sb/sth
beszélni akar vkivel, keres vkit, útbaigazítás kér vhova
atone for sth
vezekel vmiért, lakol vmiért, jóvátesz vmit
bargain for/on sth
felkészül vmire; számít vmire
barrack for sb
szurkol vkinek
be headed for sth
megy, halad (egy irányba), igyekszik, útban van (vhová), vmi felé tart (átv.) (vminek elébe néz)
be heading for sth
megy, halad (egy irányba), igyekszik, útban van (vhová), vmi felé tart (átv.) (vminek elébe néz)
bring sb sth back | bring sth back (for sb)
visszahoz vmit (vkinek)
call for sb
érte jön/megy vkiért, beszól vkiért
call for sth
igényel, kíván vmit, (nyilvánosan) felszólít vmire, kér/követel/igényel vmit
care for
törődik vkivel, törődik vmivel, foglalkozik vmivel, érdekli vmi, szeret vmit
come in for sth
részesül (vmi kellemetlen dologban)
come up for sth
felmerül (jelöltként pozícióra/állásra), esedékessé válik

További for jelentések

cry out for sth
lármát csap vmiért, nagy hangon követel vmit
declare for sth
állást foglal vmi mellett, jelölteti magát vminek, jelöltként fellép
do for sb/sth
végez/leszámol vkivel, megöl vkit, tönkretesz vkit/vmit
fall for sb
beleszeret vkibe, beleesik vkibe, szerelmes lesz vkibe
fall for sth
bevesz vmit, elhisz vmit
fear for sb
retteg vki életéért, aggódik vki életéért, félt vkit
feel for sb
együtt érez vkivel, részvéttel van vki iránt
find for/against sb
vki javára/ellenére dönt (bíróság)
for rent
kiadó, bérbe adó, bérelhető, kibérelhető, kölcsönözhető, kikölcsönözhető
go for sb
megtámad vkit, rátámad vkire, nekitámad vkinek
go for sb/sth
vonatkozik vkire/vmire, elmegy vkiért/vmiért, vonzódik vkihez/vmihez, szeret/preferál vkit/vmit
go for sth
választ vmit, belevág vmibe, nekivág vminek, hajt/ráhajt vmire
go in for sth
jelentkezik (vizsgára), benevez (versenyre), kedvét leli vmiben, érdeklődik vmi iránt, (rendszeresen) foglalkozik vmivel, részt vesz vmiben
grab for
megragad, megmarkol, fog, elragad, megkap, elkap, markol, elhappol, elcsíp, nyakon csíp
grope for sth
tapogatódzva keres vmit, vaktában keres vmit
have sb up (for sth)
beperel vkit (vmiért), törvény elé idéz (vkit)
hold out for sth
kitart vmi mellett
let sb/yourself in for sth
beugratják, belerántják vmibe (átv.), beleugrik vmibe (átv.)
live for sb/sth
vminek/vkinek él, vminek szenteli az életét
look around/round for sth
körülnéz vmi után, mindenfelé keres vmit
look for sth
reménykedik vmiben, vár vmit, számít vmire
look out for sb/sth
vigyáz, ügyel vmire, igyekszik elkerülni vmit, próbál észrevenni/megtalálni vkit/vmit
look out for yourself/sb
a saját/vki érdekeivel törődik
look sth out (for sb/sth)
kikeres (vkinek vmit)
look to sb for sth | look to sb to do sth
számít vkire vmiben, vár/elvár vkitől vmit
lust for sth
epekedik vmi után, testi vágyat érez vmi után
make for sth
vhová megy/tart/igyekszik, hasznára van, hozzájárul vmihez
make up (to sb) for sth
kárpótol/kártalanít vkit vmiért
make up for sth
pótol vmit, helyrehoz vmit, kárpótol vmiért
mistake sth for sth
összetéveszt vmit vmivel
name sb/sth for
elnevez vkiről
not stand for sth
nem hagy vmit, nem tűr el vmit
pant for sth
vágyódik vmi után, sóhajtozik vmi után, epekedik vmi után
pass for
gondolják vkinek, tartják vkinek
pay sb back (for sth)
megfizet/visszafizet vkinek vmiért (átv.) (megbosszul vmit)
provide for sb
eltart vkit, gondoskodik vkiről
provide for sth
gondoskodik vmiről, felkészül vmire, intézkedik, rendelkezik vmiről, lehetővé tesz vmit, lehetőséget ad vmire (jog, szabály, stb.)
put in for sth
jelentkezik, pályázik vmire, bejelenti az igényét vmire
put sb down for sth
beiratkozik/feliratkozik vmire
put sb/sth in for sth | put yourself in for sth
benevez vkit/benevezi magát (versenyre)
put up for sth | put yourself up for sth
jelölteti magát (egy pozícióra)
rip into sb (for/with sth)
nekiesik vkinek, megmondja vkinek a magáét