bring jelentése magyarul

Bring jelentése példákkal az EnSzótárban. Bring magyarul. A szótár a fordítás irányát automatikusan beállítja.

bring ige kiejtése. Bring gyakorisága.
ps: brought pp: brought e3/-ing: brings, bringing
hoz
elhoz
meghoz
juttat vmit/vkit vhova
bevesz/bevon vkit vmibe
hoz, jövedelmez vmennyit
mozgat vmit vhova/vmerre
okoz, előidéz vmit
vmilyen állapotba/helyzetbe hoz
keresetet indít vki ellen, beperel vkit, megvádol vkit
ráveszi/rábírja magát vmire

bring jelentése példamondatokkal

Such marriages often bring severe health consequences.

Please bring packed lunch and suitable wet weather gear.

A husband should never unexpectedly bring home guests.

They did though bring modern siege equipment.

The pickup person should bring photo identification.

Szócikk bring. Bring jelentése, bring magyarul az angol szótárban. A kereső felismeri a rendhagyó szóalakokat is.

bring jelentése kifejezésekkel

bring sb around
magához térít, eszméletre hoz, feléleszt
bring sb around (to ...)
valakihez visz vkit, vki házába/otthonába visz vkit
bring sb around (to sth)
meggyőz vkit vmiről, megnyer, megtérít vkit
bring sb down
legyengít, elerőtlenít, legyőz, felbuktat (futballban)
bring sb in
bevon vkit vmibe, megbíz vkit (egy munkával), bevisz vkit (rendőrőrsre), letartóztat
bring sb in sth | bring in sth
hoz, jövedelmez, bevételt/jövedelmet elér/teremt
bring sb off
kiment, megment (hajótöröttet), kielégít vkit; kielégíti magát
bring sb on
előkészít, felhoz vkit, felfejleszt vkit
bring sb out
sztrájkba visz/szólít
bring sb out of oneself
bátorítást nyújt, bizalmat/magabiztosságot kölcsönöz vkinek
bring sb round
magához térít, eszméletre hoz, feléleszt
bring sb round (to ...)
valakihez visz vkit, vki házába/otthonába visz vkit
bring sb round (to sth)
meggyőz vkit vmiről, megnyer, megtérít vkit
bring sb sth back | bring sth back (for sb)
visszahoz vmit (vkinek)
bring sb to
magához térít, eszméletre hoz, feléleszt
bring sb up
felnevel vkit, törvény elé idéz vkit, bíróság elé állít vkit
bring sb up against sth
ráébreszt vkit vmire
bring sb/sth back
visszahoz vkit/vmit
bring sb/sth before sb
vmi/vki elé terjeszt/állít (vitára, ítéletre, stb.)
bring sb/sth forth
világra hoz, szül, terem vmit
bring sth about
előidéz, okoz, létrehoz, véghezvisz

További bring jelentések

bring sth around to sth
ráterel (egy témára)
bring sth back
felelevenít, eszébe juttat, visszaidéz , emlékezetbe idéz, visszahoz, visszaállít, újra bevezet (törvényt, stb.)
bring sth down
csökkent, leszállít, landol, letesz (repülőt), leszed, lelő (repülőt), elejt, leterít (vadat)
bring sth in
benyújt (törvényjavaslatot), behoz, vonz (vkit/vmit vhova/üzleti vállalkozásba), döntést hoz, ítéletet mond (esküdtszék)
bring sth off
sikerre visz, véghezvisz, sikerül vkinek vmi
bring sth on
előidéz, kivált, okoz vmit, növeszt, növel (terményt, termést)
bring sth on yourself | bring sth on sb
magára hoz vmit; vkire hoz vmit (szégyent, stb.) (felelős vmiért)
bring sth out
kihoz vkiből/vmiből vmit (kivált/előidéz vmit), kiemel, kihangsúlyoz, jól láthatóvá/érthetővé tesz vmit, kihoz, piacra dob (új terméket); kihoz, megjelentet, publikál vmit
bring sth out in sth
kiveri, kiüti vmi (a bőrét)
bring sth round to sth
ráterel (egy témára)
bring sth up
felhoz, felvet (témát), kihány, felhoz, megjelenít (számítógép képernyőjén)
bring sy and sy together
összehoz vkiket, összebékít vkiket
I cannot bring myself to do it
nincs ínyemre megtenni, nem akaródzik megtennem
balance brought down
egyenlegátvitel
be brought
magához tér, visszanyeri eszméletét
be brought before the assizes
esküdtszék elé idézik, esküdtbíróság elé idézik, esküdtbíróság elé citálják
be brought to a legal trial
bíróság elé kerül, bíróság elé állítják
be brought to a morsel of bread
koldusbotra juttatják
be brought to bed of a boy
fiút szül
be brought up
felvetődik
be brought up short by sth
nekiütközik vminek
bring a charge against sb
vádat emel vki ellen
bring a custom into honour
meghonosít egy szokást
bring a lie home to sb
hazugságot rábizonyít vkire
bring a matter to a head
dűlőre viszi a dolgot
bring a question before a court
bíróság elé visz egy ügyet
bring a stag to bay
szarvast kutyákkal bekerít
bring a storm about one's ears
nagy vihart támaszt maga körül, vihart idéz a fejére
bring a suit against sb
beperel vkit, pert indít vki ellen
bring an abscess to a head
tályogot megérlel
bring an action
pert indít, keresetet indít
bring an action against sb
pert indít vki ellen, beperel vkit, keresetet ad be vki ellen
bring an action for libel against sb
becsületsértési pert indít vki ellen, rágalmazási pert indít vki ellen
bring away
elhoz, magával hoz
bring down sb's wrath on sb
ráuszít vkit vkire, ráharagít vkit vkire
bring down sth on sb's head
vki fejére sújt mivel
bring down sth to a certain point
bizonyos időbeli pontig vezet, bizonyos időbeli pontig levezet, bizonyos időbeli pontig elbeszél
bring down the gallery
viharos tapsot kap, nagy sikert ér el
bring forward a motion
javaslatot tesz
bring home the bacon
sikert arat, győz, elviszi a pálmát
bring in its train
magával hoz, maga után von
bring into action
működésbe hoz, munkába állít